Saturday, October 17, 2009

Free Services: hoe cloud computing vrij zou kunnen worden

Aaron Seigo schrijft een boeiend stuk waarin hij probeert te formuleren waaraan vrije cloud computing zou moeten voldoen om de bereikte standaards in Free Software te behouden:

Het idee van de integratie van online diensten (services), met name het soort dat slecht (naar mijn bescheiden mening) wordt aangeduid als "cloud computing", ontmoet nogal wat weerstand van sommige mensen. De redenen hiervoor zijn inderdaad van groot belang voor hen, die zich zorgen maken over een verlies in vrijheid. We zijn al die jaren bezig geweest met het opbouwen van de vrijheid in onze software en via deze online diensten komt er sluipend een eind aan deze verworvenheden, zeggen ze.

Ik ben eigenlijk eens met hen op dat punt: de meeste online-diensten bieden vandaag geen vrijheid, maar ondermijnen onze vrijheid . Dit was eveneens het geval voor de overgrote meerderheid van de software die in de jaren '80 en '90 en zelfs veel van wat vandaag de dag geproduceerd wordt. Sommigen die hebben gezien dat de weg afgesloten raakte voor bepaalde business-modellen opgebouwd rond commerciële software hebben geprobeerd om dit te ontwijken door in plaats daarvan online-diensten te creëren. Weer anderen hebben het grote potentieel van online-diensten gezien en in hun opwinding en haast niet gelet de implicaties voor de rechten en vrijheden van degenen die ervan gebruik maken en die misschien zelfs van hun dienst een bepaalde afhankelijkheid opbouwen.

Ik denk echter dat er voor dit probleem een oplossing is: vrijheid van dienstverrichting, Freedom Services. Net als met vrije software en haar inherente verplichtingen tot vrijheid in het gebruik, wijziging en herverdeling hebben we aan een reeks van verplichtingen voor online-diensten te voldoen. Dan moeten we die diensten proberen te creëren en mensen er gebruik van laten maken.

De laatste paar jaren heb ik vaak mijn hersens gepijnigd over de vraag wat deze verplichtingen, commitments zouden moeten zijn. Aangezien we steeds meer te maken krijgen met online diensten in onze gratis software producten wordt dit een steeds meer prangende vraag. Hier zijn mijn gedachten op dit moment over waaraan een dienst moet voldoen om te kunnen worden beschouwd als "Free as in Freedom":

0# Specificatie: Een volledige specificatie van de volledige API van de dienst moet vrij beschikbaar zijn voor allen ter referentie. De specificatie moet ook onbezwaard zijn, zodat iemand anders die kan toepassen en desgewenst zonder beperkingen kan uitbreiden of te wijzigen.


1# Uitvoering: Een referentie-implementatie van de volledige specificatie moet beschikbaar worden gesteld onder een vrije software licentie zodat anderen kunnen bestuderen, gebruiken en vrij zijn om het uit te breiden.


2# Privacy: Een toezegging moet worden gedaan aan alle gebruikers van de dienst dat privacy gerelateerde kwesties, zoals het gebruik of het delen van informatie van de gebruiker, openlijk en duidelijk gedocumenteerd zijn en dat een eventuele inbreuk op de persoonlijke levenssfeer door het optreden van de dienstverlener door de gebruiker van de dienst kan worden waargenomen en zijn toestemming moet krijgen. Dit omvat alle maatregelen genomen door de dienst buiten de werkingssfeer van de specificatie.


3# Data Integriteit: Een toezegging moet worden gedaan aan alle gebruikers van de dienst dat de gegevens die ze creëren de hunne zijn en blijven. Dit betekent dat de gebruiker de mogelijkheid moet worden geboden om gemakkelijk hun gegevens op hun verzoek in een handig formaat te kunnen exporteren naar een locatie naar keuze van de gebruiker (bijvoorbeeld op een lokaal bestand of zelfs bij een andere dienst), alsmede de mogelijkheid om op hun verzoek enige of alle informatie te verwijderen welke door de gebruiker van de online service zijn gegenereerd . Mocht de dienst stilgelegd worden om welke reden dan ook , moet de gebruiker een redelijke kans krijgen om zijn gegevens op te halen.

Is dit alles wel mogelijk? identi.ca komt in de buurt, al is er geen gegevens exporteerfunctie. opendesktop.org komt ook in de buurt , al ontbreekt er een freesoftware-implementatie van de specificatie. Dus moeten we leemten opvullen en vele diensten oprichten die verder gaan dan de hierboven genoemde.

Een register van de diensten die voldoen aan enkele of alle van de bovengenoemde commitments kan zeer nuttig zijn voor diegenen van ons die deze zorg delen. Het is van groot belang anderen voor te lichten over de aard van deze kwesties. Het klinkt als een taak voor de FSF of FSFE :)

Een commentaar stelt de volgende wijziging voor van punt 0 en 1; het lijken mij waardevolle aanvullingen:

0. Recht om ten allen tijde te starten en te stoppen met het gebruik van de dienst; bij de beëindiging van de dienst moeten alle gegevens worden gewist (tenminste dit moet een optie zijn). Met alle bedoel ik ook als een of andere juridische entiteit de leverancier verplicht om informatie te verstrekken. Alles wat ze dan nog mogen hebben is de log van apache over wanneer de gebruikers in en uitgelogd zijn.

1. Recht op uitbreiding van de dienstverlening naar een eigen server, en het recht om alle data vanaf daar te hosten. Dit kan worden bereikt door ofwel de broncode van de geboden service beschikbaar te stellen, klaar om te installeren of doordat een tak van dienst kan worden geïnstalleerd op de server van de gebruiker.

No comments:

Post a Comment